Fundacja Spe Salvi w Białymstoku zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług Asystenta rodziny  w projekcie „Aktywność drogą do sukcesu” Zadanie 2 Reintegracja Społeczna Działanie 2 Poradnia psychologiczno-prawna.
Skrócony opis zapytania:

Zamówienie dotyczy wykonywania zadań Asystenta rodziny w projekcie „Aktywność drogą do sukcesu” Zadanie 2 Reintegracja Społeczna Działanie 2 Poradnia psychologiczno-prawna.

Opis usługi: prowadzenie indywidualnego wsparcia dla każdego z uczestników projektu: minimum 1h tygodniowo na osobę. Asystent rodziny ma za zadanie być w stałym kontakcie z Beneficjentami Ostatecznymi (BO) projektu, motywować i wspierać BO do podjęcia pracy (realizacji zaplanowanej ścieżki np. systematycznego udziału w zajęciach szkoleniowych, w stażu, pomoc w znalezieniu opieki nad dziećmi itp.) a także uświadamiać BO i członkom jego rodziny konieczność zmiany oraz uczyć ich skutecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Łączna ilość godzin przewidziana na realizację usług asystenta rodziny w okresie realizacji projektu (01.08.2019 – 31.08.2020) to: 1400h
Osoby nad którymi sprawuje opiekę asystent rodziny, to 50 BO (min. 30 kobiet)  w wieku 18 – 64 lata zamieszkująca miasto Białystok oraz powiat białostocki zagrożona ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym .
Miejsce realizacji spotkań: Białystok, ul. Warszawska 50 oraz mogą zdarzyć się spotkania wyjazdowe powiat białostocki: w szczególności gm. Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków
Szczegółowe informacje w załączniku: (zapytanie ofertowe asystent rodziny 1-07-2019) pełny opis zapytania ofertowego 1/07/2019 na asystenta rodziny