Projekt
„Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny projektu:

Wzrost integracji społeczno – zawodowej 50 osób (25 kobiet/25 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych miasto Białystok poprzez instrumenty społeczno – zawodowej o charakterze społecznym i zawodowym w okresie do końca grudnia 2018r

Wsparcie oferowane w projekcie:

 • opieka streetworkera/asystenta socjalnego – indywidualne wspieranie przez cały czas trwania projektu
 • warsztaty rozwoju osobistego – 12h warsztaty
 • szkolenia zawodowe
  – sekretarka/asystent biura (40h),
  – spawacz metodą MAG-135 (105h),
  – elektryk z uprawnieniami SEP (60h),
  – sprzedawca (30h))
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • staż zawodowy – 6 miesięczne, dla 20 uczestników Projektu, którzy są najbardziej zmotywowani a jednocześnie nie radzą sobie na otwartym rynku pracy.
 • darmowe porady psychologiczne i prawne w ramach Poradni Psychologiczno-prawnej.

Projekt skierowany jest do:

Osób pełnoletnich po 18 roku życia, 50 osób (25 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Białystok, w tym:

 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie złożonego Formularza rekrutacyjnego wraz w wymaganymi zaświadczeniami. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej Fundacji..

Kryteria podstawowe:

 • zamieszkiwanie w mieście Białystok;
 • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej projektu przez złożenie stosownych oświadczeń lub dostarczenie zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej i/lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Kryteria premiujące:

 • wiek-osoba po 50 roku życia – dodatkowe 3 pkt.
 • Osoba bezdomna – dodatkowe 3 pkt.
 • Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – dodatkowe 5 pkt.

Okres realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Instytucja realizująca projekt

Projekt realizowany jest przez Fundację „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok w partnerstwie z Piasecki Tomasz Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20-811 Lublin

Biuro Projektu
Fundacja Spe Salvi
ul. Warszawska 50
15-077 Białystok
Email: spesalvi2016 @gmail.com
Tel. 666 – 016–796.