30.08.2018

Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji,

zaprasza do składania oferty cenowej na realizację kursu „Animatora czasu wolnego”  dla jednej osoby – beneficjenta projektu.

Szkolenie powinno zostać zrealizowane nie później niż 30.09.2018r.

Szkolenie powinno zawierać minimum 25h.

Szkolenie powinno zostać zakończone egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownych zaświadczeń/certyfikatów MEN potwierdzających ukończenie szkolenia.

Przygotowana oferta powinna zawierać:

– opis programu szkolenia wraz z podziałem godzinowym przeznaczonym na poszczególne elementy

– Łączną ilość godzin szkolenia

– cenę kursu (cena zawiera materiały dla uczestnika, koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia, koszt egzaminu wewnętrznego, koszt wydania stosowanych zaświadczeń). Jeżeli miejsce szkolenia jest poza Białymstoku do ceny kursu należy doliczyć koszt dojazdu i zakwaterowania z wyżywieniem.

–  harmonogram, zawierający przynajmniej datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz planowaną liczbę dni szkoleniowych, dzienną ilość godzin szkolenia

Uczestnikom szkolenia przysługuje przerwa kawowa, a gdy szkolenie trwa dłużej niż 6h to obiad. Koszt obiadu będzie doliczony oddzielnie do ceny kursu.

Przygotowaną ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres Fundacji: spesalvi2016@gmail.com  do dnia  05.09.2018 do godziny 10.

Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów  z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia, czyli kursu Animator czasu wolnego tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową z zakresu Animatora czasu wolnego

–  Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Fundacją Spe Salvi) ani z Partnerem Projektu (Tomasz Piasecki Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20 – 811 Lublin) lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/ki.

Warunki udziału będą sprawdzone przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia Animatora czasu wolnego.

Ilość uczestników szkolenia do momentu podpisania umowy może ulec zwiększeniu ze względu na ciągle prowadzoną rekrutację do projektu.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Justyna Makowska

koordynator projektu

tel. 693078761