REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

§1

Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie:

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie pn. „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

2. Biuro projektu – Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok.

3. Potencjalny Uczestnik -osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie.

4. Uczestnik -osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie w procesie rekrutacji, zgodnie z regulaminem rekrutacji.

§2

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym” realizowanym w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

2. Celem Projektu jest wzrost integracji społeczno-zawodowej 50 osób (25K/25M) znajdujących się w niekorzystnej

sytuacji na rzecz poprawy ich zdolności zatrudnieniowej.

3. Projekt realizowany jest przez Fundację „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok w partnerstwie z

Piasecki Tomasz Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20-811 Lublin.

4. Biuro Projektu znajduje się w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 50.

5. Biuro Projektu jest czynne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00.

6. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa

Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

7. Projekt obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące miasto

Białystok.

8. Organizator będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie 50 osób.

9. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§3

Beneficjenci projektu

1 Beneficjentami projektu są osoby pełnoletnie po 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym w tym:

a) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej

dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

b) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

d) osoby z niepełnosprawnością;

e) osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

f) osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia

g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań

h) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

2 W ramach rekrutacji do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych ogółem 50 osób (25 kobiety), w tym: 15

osób powyżej 50 roku życia (8 kobiet), 5 bezdomnych (1 kobieta) zamieszkujących na terenie miasta Białystok.

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RPPD.07.01.00-20- 0034/16-00

Fundacja „SPE SALVI”

ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 666 – 016 – 796

email: spesalvi2016@gmail.com

3 Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest

wypełnienie i złożenie przed rozpoczęciem udziału w projekcie, w Biurze Projektu, wymaganego kompletu

dokumentów, tj.:

 deklaracji udziału w Projekcie

 formularza danych osobowych

 oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 oświadczenia spełnianiu kryteriów kwalifikowalności – bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym z co najmniej dwóch powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o

pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

§4

Procedura rekrutacji –informacje ogólne

1. Informacje o rekrutacji dostępne będą:

 na stronie internetowej i w biurze projektu,

 w Zespołach Pracowników Socjalnych w Białymstoku

 w organizacjach partnerskich realizujących program PO PŻ,

 u Streetworkerów/ asystentów socjalnych zatrudnionych w projekcie,

 ogłoszenia na portalach internetowych,

 na ulotkach i plakatach

4 Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc.

5 Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Formularza rekrutacyjnego, stanowiącego

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6 Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w

Biurze projektu.

7 Wyniki Rekrutacji dostępne będą w Biurze projektu.

8 Organizację procesu rekrutacji nadzoruje Koordynator Projektu.

9 Utworzenie list uczestników/ uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

10 Utworzenie list rezerwowych potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu

11 Na listę osób wstępnie zakwalifikowanych, wpisane będą osoby, które zdobyły największą liczbę punktów

(pierwszych 50 osób), pozostałe osoby trafią na listę rezerwową. Przed ostatecznym zatwierdzeniem listy, będą

sprawdzane wymagania projektowe dotyczące grupy docelowej (opisanej w §5 pkt. 1). Jeśli te limity nie zostały

osiągnięte to z listy osób rezerwowych zostaną dobrane osoby dopełniające w/w limity. Zajmą one miejsce osób z

najmniejszą liczbą punktów.

§5

Zasady rekrutacji uczestników projektu

1 Rekrutacja jest jawna i otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, płeć czy stopień

sprawności

2 W projekcie weźmie udział 50 (25 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 15

osób powyżej 50 roku życia (8 kobiet), 5 bezdomnych (1 kobieta) zamieszkujących na terenie miasta Białystok

(w tym 40 osób korzystających z programu PO PŻ (20 kobiet)).

3 Weryfikacja i selekcja zgłoszeń będzie odbywała się wg. następujących wag kryteriów:

a) status osoby na Rynku Pracy (1 punkt za każdą odpowiedź spośród: nieaktywny, bierny, bezrobotny,

długotrwale bezrobotny, pracujący)

b) płeć –25 kobiety i 25 mężczyzn,

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RPPD.07.01.00-20- 0034/16-00

Fundacja „SPE SALVI”

ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 666 – 016 – 796

email: spesalvi2016@gmail.com

c) wiek – 15 osób po 50 roku życia (powyżej 50 roku – 3 pkt, poniżej 50 roku – 1pkt)

d) korzystanie z programu PO PŻ 2014-2020 – 40 osób (tak – 5 pkt, nie- 0 pkt)

e) korzystanie z MOPR (Tak-1pkt, Nie-0 pkt)

f) przyczyny zagrożenia wykluczeniem społecznym z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej – należy wskazać

minimum 2. (każda przyczyna 1 pkt, za wskazanie bezdomności otrzymuje 3 pkt).

4 Uczestnicy projektu – jeśli to ich dotyczy, mają obowiązek dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub

innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, a osoby bezrobotne aktualnego zaświadczenia o statusie

na rynku pracy z Powiatowego Urzędu Pracy.

5 Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej: Polityką Równych

Szans, Polityką Rozwoju Lokalnego, Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.

6 Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji, jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych procedur

§ 6

Zakres wsparcia

1. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu skorzystają z następujących form wsparcia przewidzianych w projekcie

tj.:

a) opieka streetworkera/asystenta socjalnego, w tym indywidualne spotkania uczestnika/czki Projektu z asystentem

socjalnym 1,5h tygodniowo.

b) Szkolenia zawodowe (jedno wybrane spośród: sekretarka/asystent biura (40h), spawacz metodą MAG-135

(105h), kurs zawodowy na elektryka z uprawnieniami SEP (60h), sprzedawca (30h))

c) Indywidualne doradztwo zawodowe, które obejmuje 6h spotkań z doradcą zawodowym (4 razy po 1,5h)

b) Warsztaty rozwoju osobistego (12h)

c) Staż zawodowy (6 miesięczny) odbywany przez tych uczestników Projektu, którzy są najbardziej zmotywowani

a jednocześnie nie radzą sobie na otwartym rynku pracy. Wyboru 20 uczestników, którzy odbędą staż w ramach

Projektu dokona Komisja w składzie: doradca zawodowy pięciu asystentów socjalnych, Koordynator Projektu,

Asystent Koordynatora Projektu.

d) darmowe porady psychologiczne i prawne w ramach Poradni Psychologiczno-Prawnej. Psycholog i prawnika

będą odbywać spotkania umawiane w budynku przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku. Z porad

psychologicznych i porad prawnych będą mogli korzystać w trakcie trwania projektu przez 8h tygodniowo na

zasadzie spotkań umawianych.

2 Harmonogram realizacji projektu:

a) Promocja i rekrutacja do projektu – ciągła przez cały czas trwania projektu.

b) Wsparcie streetworkerów/asystentów socjalnych: styczeń 2017 – grudzień 2018.

c) Poradnia psychologiczno-prawna: marzec 2017 – grudzień 2018.

d) Doradztwo zawodowe: luty 2017 – grudzień 2018

e) Warsztaty rozwoju osobistego: maj 2017 – styczeń 2018

f) Szkolenia zawodowe: czerwiec 2017 – luty 2018

g) Staże zawodowe: wrzesień 2017 – grudzień 2018.

§7

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika

1 Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.

2 Uczestnik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych o ile projekt

takie przewiduje w określonych formach wsparcia.

3 Uczestnik, który bierze udział w stażu zawodowym w ramach Projektu (zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt. a

niniejszego Regulaminu) jest uprawniony do otrzymania stypendium dla odbywających staż zawodowy.

4 Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Projekcie

wymienionych w § 6 pkt 1 oraz do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.

5 Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania Projektu oraz innych

dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.

Projekt „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr RPPD.07.01.00-20- 0034/16-00

Fundacja „SPE SALVI”

ul. Warszawska 50, 15- 077 Białystok, Tel. 666 – 016 – 796

email: spesalvi2016@gmail.com

6 Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach

mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.

7 Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków

zapisanych w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu).

8 Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu dokumentu potwierdzającego

podjęcie zatrudnienia w okresie trwania Projektu oraz trzy miesiące po jego zakończeniu tj. do dnia 31.03.2019 r.

9 Warunkiem ukończenia udziału w Projekcie oraz otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest 80% frekwencja.

10 W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy uczestnika lub niedotrzymania wymaganego poziomu

frekwencji, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych

materiałów szkoleniowych, a organizator ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

11 W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o

rezygnacji z podaniem przyczyny. W sytuacji gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, uczestnik

zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt.

12 W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji z udziału w projekcie jest inna niż wypadek losowy, lub dokumentacja

potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Koordynatora Projektu organizator ma prawo

dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

13 Koszt przypadający na jednego uczestnika Projektu wynosi 22 351,54 zł.

14 Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.

§8

Postanowienia końcowe

1 Niniejszy Regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu

2 Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.spesalvi.archibial.pl

3 W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Koordynatora Projektu

4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji

Projektu lub dokumentów programowych, zmiany przepisów prawa, zmiany warunków umowy o dofinansowanie

Projektu, bądź też pisemnego zalecenia ze strony organów lub instytucji uprawnionych do kontroli i oceny

realizacji Projektu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie:

1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami uczestnika projektu

Białystok, 02.01.2017