Białystok, 23.08.2018

Fundacja Spe Salvi (Lider) w związku z realizacją projektu pn: „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji,

zaprasza do składania oferty na realizację kursu „Operatora wózka widłowego z wymianą butli

 oraz z egzaminem zewnętrznym UDT”  dla jednej osoby – beneficjenta projektu.

Kurs i egzamin UDT powinny odbyć się nie później niż 30.09.2018r.

Przygotowana oferta powinna zawierać:

– opis programu szkolenia wraz z podziałem godzinowym przeznaczonym na poszczególne elementy

– Łączną ilość godzin szkolenia

– cenę kursu (cena zawiera materiały dla uczestnika, koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia, koszt egzaminu zewnętrznego UDT, koszt wydania stosowanych zaświadczeń

–  harmonogram, zawierający przynajmniej datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz planowaną liczbę dni szkoleniowych, dzienną ilość godzin szkolenia

Przygotowaną ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres Fundacji: spesalvi2016@gmail.com  do dnia  29.08.18 do godziny 12.

Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów  z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia, czyli kursu Wizaż i stylizacja (z elementami wizażu, kosmetyki stosowanej, stylizacji rzęs i paznokci) tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową z zakresu Wizażu i stylizacji.

–  Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Fundacją Spe Salvi) ani z Partnerem Projektu (Tomasz Piasecki Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20 – 811 Lublin) lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/ki.

Warunki udziału będą sprawdzone przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia Operatora wózka widłowego.

Ilość uczestników szkolenia do momentu podpisania umowy może ulec zwiększeniu ze względu na ciągle prowadzoną rekrutację do projektu.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Justyna Makowska

koordynator projektu

tel. 693078761

23.08.18 Justyna Makowska – koordynator projektu