Fundacja Spe Salvi Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku

 

Fundacja Spe Salvi Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku, zwana dalej „Fundacją” jest organizacją pozarządową działającą na terenie miasta Białystok.

 

Fundacja wykonuje zadania:

1) psychoterapia i promocja zdrowia psychicznego,

2) diagnostyka psychologiczna dzieci i osób dorosłych,

3) praca wychowawcza wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

4) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży,

5) działalność na rzecz rozwoju naukowego i religijnego,

6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób,

7) działalność na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością,

8) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

9) promocja i wspieranie wolontariatu,

10) działalność charytatywno – opiekuńcza oraz oświatowa,

11) świadczenie pomocy prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osób wymagającym pomocy prawnej, będącym w trudnej sytuacji życiowej,

12) prowadzenia oraz popularyzacja idei mediacji, w szczególności mediacji rodzinnej i społecznej,

13) działalność kulturalna w szczególności promocja sztuki polskiej w kraju i za granicą, aktywizacja kulturalna społeczeństwa lokalnego i propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w sztuce i kulturze,

14) działalność pożytku publicznego w sferze rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin,

15) upowszechnianie partycypacji społecznej,

16) działalność na rzecz osób starszych, w szczególności: aktywizacja społeczna oraz integracja osób starszych, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, działania edukacyjne, terapeutyczne, wspomagające rozwój seniorów,

17) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa,

18) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych,

19) prowadzenie badań i upowszechnianie wyników w zakresie rozstrzygania problemów społecznych,

20) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi wydzielonymi w ramach struktur archidiecezji, jak i poza jej strukturą.

Siedziba Fundacji Spe Salvi Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku:

  1. Budynek przy ulicy Warszawskiej 50; 15-077 Białystok

Kontakt z Fundacją Spe Salvi Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku.

W celu załatwienia sprawy w Fundacji osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • wysłać korespondencję na adres: Fundacja Spe Salvi ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok
  • złożyć pismo osobiście w biurze Fundacji przy ul. Warszawskiej 50; 15-077 Białystok

( w przypadku problemów z chodzeniem należy zadzwonić domofonem, wtedy jeden z pracowników Fundacji osobiście odbierze pismo)

  • wysłać e-maila na adres: streetbial@gmail.com
  • skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 85 732 01 34
  • osoby mające zamiar skorzystania z usługi tłumacza języka migowego powinny zgłosić taki fakt w godzinach pracy Fundacji pod numerem telefonu 85 732-01-34 co najmniej na tydzień przed planowaną wizytą w Fundacji, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Do pobrania:

Informacje_o_Spe_Salvi_tekst_odczytu_maszynowego