REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

do projektu „ Aktywność drogą do sukcesu”

RPPD.07.01.00-20-0240/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Fundacją Spe Salvi z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 50, 15-077 Białystok (zwaną w dalszej części „Partnerem”) oraz firmą Magdalena Kakareko z siedzibą w Knyszynie, przy ul. Legionowej 9, 19-120 Knyszyn (zwaną w dalszej części „Partnerem 2”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

 2. Niniejszy regulamin określa:

  • kryteria uczestnictwa w Projekcie,

  • procedury rekrutacji Uczestników Projektu,

  • zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu,

  • prawa i obowiązki Uczestników Projektu.

 3. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Projektodawcy.

 4. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 5. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej i w siedzibie realizatora.

§ 2

Słownik pojęć

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 1. Projektodawca – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,

 2. Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie,

 3. Projekt – Projekt „Aktywność droga do sukcesu”,

 4. Biuro Projektu – siedziba Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, II piętro;

 5. Biuro partnera – siedziba Fundacji Spe Salvi, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok

 6. Koordynator Projektu – osoba zarządzająca Projektem.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku na terenie miasta Białystok oraz powiatu białostockiego.

 2. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/ rodziny do końca sierpnia 2020 r. grupy 50 osób (min. 30K), zamieszkujących obszar miasta Białystok oraz pow. białostockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 3. Udział w projekcie dla Uczestników jest bezpłatny, tzn. Projektodawca pokrywa wszystkie koszty związane z działaniami realizowanymi w ramach projektu i opisanymi poniżej.

 4. Projektodawca pokrywa kosztów dojazdu Uczestników Projektu do miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia – doradztwo zawodowe, staże zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty terapeutyczne

§ 4

Zakres wsparcia

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Reintegracja społeczna – obowiązkowa dla wszystkich uczestników projektu

a. Indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego: 3 h/os.- spotkania indywidualne, warsztaty grupowe- 16 h

b. Poradnia psychologiczno-prawna:

-poradnictwo psychologiczne -2 h/os, 8 spotkań

– poradnictwo prawne – 15 h gr.

– wsparcie asystenta rodziny- 1 h/tydzień

c. Indywidualną ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej – Zawarcie kontraktów socjalnych z Uczestnikami Projektu

d. Warsztaty mentoringowe i motywacyjne – 3 dniowe, 24 h na grupę

 1. Reintegracja zawodowa

a. Szkolenia zawodowe – jedno szkolenie do wyboru dla 35 uczestników projektu.

b. Wsparcie stażowe i pośrednictwo pracy

– Indywidualne spotkania z pośrednikiem: min. dwa 2h spotkania: 1 spotkanie dla każdego UP

– 3-miesięczne staże zawodowe dla 40 uczestników projektu

-Jobcoaching (1 spotkanie indywidualne-2 godziny) – obowiązkowe dla osób nie biorących udziału w stażach zawodowych (10 os.)

 1. Reintegracja zdrowotna (20 uczestników projektu):

a. Grupowe warsztaty terapeutyczne – dwudniowe, 16 godzinne.

b.Terapia indywidualna -spotkania indywidualne – 4 godziny na osobę

§ 5

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła w wieku 18 – 64 lata, zagrożona ubóstwem
  lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na obszarze powiatu białostockiego oraz Miasta Białystok, która z własnej woli chce uczestniczyć w Projekcie oraz spełnia poniższe kryteria szczegółowe.

 2. Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ;

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby niesamodzielne;

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osoby korzystające z PO PŻ.

§ 6

Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły do momentu zrekrutowania ostatniej grupy (zakończona najpóźniej do końca marca 2020 r.) będzie realizowana w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów, uwzględniającymi kryteria dostępu, w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.

2. W celu rekrutacji UP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum oraz partnerzy projektu:

 • opracują dokumenty rekrutacyjne do udziału w przedmiotowym projekcie,

 • zamieszczą ogłoszenia o projekcie zawierającego informacje m.in. o rekrutacji (ze wskazaniem kryteriów rekrutacji) na stronie internetowej lidera i partnera- Podlaskiego Centrum FRDL , Fundacji Spe Salvi (www.frdl.bialystok.pl. www.spesalvi.org.pl)

 1. Dokumenty rekrutacyjne (oryginał), w 1 egzemplarzu należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub e-mailem (frdl-pc@frdl.bialystok.pl, spesalvi2016@gmail.com) w siedzibie/do siedziby:

– Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00

– Fundacji Spe Salvi ,ul.Warszawska 50, 15-077 Białystok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -13.00.

Przewiduje się, że rekrutacja zrealizowana zostanie w kilku fazach, dostosowanych do napływu formularzy rekrutacyjnych do projektu, przy czym zakłada się, że pierwsza faza rekrutacyjna zakończona zostanie z dniem 31.08.2019 a ostatnia z dniem 31.01.2020. Terminy kolejnych faz rekrutacji ustalany będą na bieżąco w miarę napływu formularzy i możliwości utworzenia grupy. Rekrutacja bedzie prowadzona w sposób ciągły to znaczy ze dokumenty rekrutacyjne będą mogły być składane od 08.07.2019 do 31.01.2020.

4. W przypadku braku wymaganej liczby osób (dającej możliwość utworzenia grupy) proces rekrutacyjny zostanie wydłużony. Maksymalny termin zakończenia rekrutacji – realizacji zaplanowanej ścieżki wsparcia i zakończenie ostatniej formy wsparcia w terminie realizacji projektu.

5. Pierwszy etap rekrutacji- składanie dokumentów rekrutacyjnych. Ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych pod kątem kompletności kwalifikowalności kandydatów wg przyjętych kryt. (zerojedynkowe) na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń. Preferencyjną grupę stanowić będą os. korzystające z PO PŻ (1pkt), wielokrotnie wykluczeni(1pkt), Os.N o znacznym lub umiarkowanym stopniu N (1pkt), Os. N . z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. (1 pkt). Oceny formalnej dokonuje zespół projektowy pod kątem spełnienia warunków formalnych. Osoby spełniające warunki zostają skierowani do II etapu.

 1. Drugi etap rekrutacji – rozmowa z Głównym specjalistą ds. aktywizacji zawodowej oraz psychologiem w celu weryfikacji predyspozycji do udziału w pr. w oparciu o wypełnione przez kandydata testy (średnia arytmetyczna dwóch ocen). Psycholog i Główny specjalista ds. aktywizacji zawodowej przyznają 5 pkt.( za rozmowę oraz testy). W przypadku niestawienia się na rozmowę bez wcześniejszego usprawiedliwienia i przełożenia terminu spotkania, niedostarczenia obligatoryjnych dokumentów, dostarczenia niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów, Kandydat nie podlega dalszej rekrutacji.

 2. Na podstawie ilości pkt. uzyskanych w 2 etapach wyłoniona zostanie lista podstawowa 50 os. oraz rezerwowa (wszystkie os. spełniające kryteria , ale nie zakwalifikowane na listę podstawową). Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Wszyscy zakwalifikowani do udziału w Projekcie kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do projektu telefonicznie.

 3. Osoby nie spełniające warunków kwalifikowalności nie mogą brać udziału w Projekcie.

 4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest podpisanie przed otrzymaniem pierwszej formy wsparcia (najpóźniej w dniu realizacji pierwszej formy wsparcia):

  • deklaracji udziału w projekcie,

  • oświadczenia o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 1. Harmonogram działań przewidzianych do realizacji w ramach Projektu będzie ustalany sukcesywnie oraz przekazywany UP na bieżąco.

§ 7

Warunki uczestnictwa w projekcie

    1. Uczestnictwo w indywidualnych i grupowych zajęciach jest obowiązkowe i dokumentowane jest przez złożenie własnoręcznych podpisów na stosownych listach obecności czy kartach usług/porad indywidualnych. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających, z zastrzeżeniem możliwości realizacji danej formy wsparcia w innym terminie.

    2. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

    3. Uczestnikom szkoleń wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości do 1241,13 brutto brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści jeden zł 13/100) za uczestnictwo i ukończenie szkolenia zawodowego pomniejszone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp., wypłacane po ukończeniu szkolenia. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za okres nieobecności na szkoleniu – wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. Projekt nie obejmuje wsparcia towarzyszącego – opieki nad dzieckiem, osobą zależną oraz pełnomocnikiem czy asystentem osoby niepełnosprawnej.

    4. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w stażach zawodowych otrzymają na czas trwania stażu (3 miesiące) dodatek stażowy w wysokości 1304,16 zł brutto brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta cztery zł 16/100 złotych) miesięcznie pomniejszone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp. wypłacane na koniec każdego miesiąca (po otrzymaniu listy obecności), proporcjonalnie do przepracowanego okresu (przy czym dodatek stażowy za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który świadczenie to przysługuje). Dodatek stażowy nie przysługuje za okres nieobecności na stażu – wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.

§ 8

Zasady monitoringu Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu.

 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się udostępnić Projektodawcy dane niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy osobowych związanych z ewaluacją i monitoringiem projektu.

 3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno – zatrudnieniowej w terminie do 1 tygodnia od dnia otrzymania/potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika.

§ 9

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyny rezygnacji.

  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.

  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

  5. W przypadku wyczerpania liczby osób z listy rezerwowej, Lider i Partnerzy przeprowadzą dodatkowy nabór osób do udziału w projekcie. Wybór do projektu nastąpi poprzez sprawdzenie przez zespół pr. (lider, realizator pr.) spełnienie przez daną osobę kryteriów formalnych oraz merytorycznych. W ww. przypadku nie będzie powoływana komisja rekrutacyjna, sprawdzenia kwalifikowalności uczestnika oraz przyjęcia do projektu dokona lider, lub zespół projektowy (lider, realizator pr. w przypadku grupy w Juchnowcu, Gródku, Surażu).

  6. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie i braku możliwości wprowadzenia do danej grupy osoby z listy rezerwowej lub braku możliwości w danej grupie przeprowadzenia wszystkich form wsparcia dla nowej osoby, zwiększeniu ulega liczba osób w kolejnej grupie, która rozpoczyna udział w projekcie.

  7. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej jego zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu lidera oraz partnerów.

Załączniki:

1. Formularz rekrutacyjny.

2. Oświadczenie – osoba bierna zawodowo.

3. Oświadczanie o kwalifikowalności uczestnika projektu.

4. Oświadczenie uczestnika projektu.

5. Formularz dane osobowe uczestników.

6. Deklaracja udziału w projekcie.