Projekt
„Aktywność drogą do sukcesu”

RPPD.07.01.00-20-0240/18

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniającą wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny do końca maja 2020 r. grupy 50 osób (min. 30k) zamieszkujących obszar miasta Białystok oraz powiatu białostockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie oferowane w projekcie:

REINTEGRACJA SPOŁECZNA

 • Poradnia psychologiczno – prawna:
  • Indywidualne konsultacje psychologiczne (8 spotkań, 2h/os.)
  • Poradnictwo prawne (15h na grupę)
  • Indywidualne wsparcie asystenta rodziny (przez cały okres realizacji projektu, 1h/tydz.)
 • Warsztaty mentoringowo-motywacyjne (3 dni, 24h) z elementami wizażu i stylizacji.
 • Poradnictwo zawodowe:
  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (3h/os.)
  • Grupowe warsztaty zawodowe (2 dni, 16h)
  • Zwrot kosztów dojazdów na grupowe warsztaty z doradcą zawodowym.

REINTEGRACJA ZAWODOWA

 • Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy min. dwa 2h spotkania w tym 1 dla każdego uczestnika projektu.
 • Szkolenia zawodowe (dla 35 uczestników projektu)
  • jedno szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika,
  • Stypendium szkoleniowe,
  • Zwrot kosztów dojazdów.
 • Staże zawodowe (dla 40 uczestników projektu)
  • 3 miesięczne staże zawodowe;
  • Stypendium stażowe w wysokości 1304,16 zł brutto brutto,
  • Zwrot kosztów dojazdów.
 • Jobcoaching indywidualny (1 spotkanie indywidualne 2h dla 10 beneficjentów nie uczestniczących w stażach zawodowych).

REINTEGRACJA ZDROWOTNA

 • Wsparcie terapeutyczne grupowe (16h) i indywidualne (4h) dla 20 uczestników projektu. Zwrot kosztów dojazdów na warsztaty grupowe.

Projekt skierowany jest do:

Osób pełnoletnich w wieku 18-64 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymzamieszkałych na terenie miasta Białystok oraz powiatu białostockiego min. obszar gm. Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków,

Osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Rozdział 3 pkt.15) to:

 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

 • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

 • osoby niesamodzielne;

 • osoby z niepełnosprawnością;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Rekrutacja:

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie złożonego Formularza rekrutacyjnego wraz w wymaganymi zaświadczeniami. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum (Lider) i Fundacji Spe Salvi (Partner) oraz na stronie internetowej Lidera (www.frdl.bialystok.pl) i Partnera (www.spesalvi.org.pl).

Kryteria podstawowe:

 • obszar zamieszkania: miasto Białystok lub powiat białostocki: gminy Gródek, Supraśl, Łapy, Wasilków;

 • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej projektu przez złożenie stosownych oświadczeń lub dostarczenie zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej i/lub Powiatowego Urzędu Pracy.

Kryteria premiujące:

 • Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 – 1 pkt.

 • Osoby wielokrotnie wykluczone (tj. spełniające co najmniej dwóch z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 1 pkt.

 • Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1pkt.

 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 1pkt.

 • Weryfikacja predyspozycji do udziału w projekcie przez Głównego specjalistę ds. aktywizacji zawodowej oraz psychologa – każdy z nich przyznaje od 0 do 5 pkt. (średnia arytmetyczna dwóch ocen).

Okres realizacji projektu

Projekt będzie realizowany od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

Instytucja realizująca projekt

Projekt realizowany jest przez

 • Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum (LIDER PROJEKTU),
  ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok,
  tel. 85 732 17 88
  email: frdl-pc@frdl.bialystok.pl,
  www.frdl.bialystok.pl
 • Fundację „SPE SALVI” (PARTNER PROJEKTU),
  ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok
  tel. 85 732-01-34,
  email: spesalvi2016@gmail.com
  www.spesalvi.org.pl
 • Magdalenę Kakareko, (PARTNERA PROJEKTU),
  ul. Legionowa 9, 19-120 Knyszyn