Zadaniem streetworkera jest pomoc bezdomnym, dzie­ciom ulicy, alkoholikom, nakromanom, prostytutkom i osobom dotkniętym różnymi innymi formami patologii społecznych bezpośrednio w miejscu ich przebywania np. w pustostanach.

Streetworker w swojej pracy stara się przede wszystkim być dobrym pedagogiem. Stara się uświadomić po­trze­bu­ją­ce­mu, że jego obecny stan nie jest sytuacją naturalną i niezmienną. Pomaga mu odkryć, że jest osobą twórczą i przy odrobinie wysiłku może poprawić swoje położenie.

W swojej pracy stara się wykorzystać wszystkie dostępne zasoby żeby doprowadzić do usamodzielnienia po­trze­bu­ją­ce­go i jego ponownej integracji w społeczeństwo.

  • Monitoruje miejsca opuszczone, pu­sto­sta­ny.
  • Nawiązuje pierwszy kontakt z osobami bezdomnymi.
  • Informuje osoby bezdomne o miejscach w którym mogą szukać pomocy.
  • Towarzyszy potrzebującym w załatwianiu spraw w instytucjach, szpitalach itp.
  • Motywuje osoby bezdomne do zmiany sytuacji życiowej.
  • Wspiera potrzebujących w sytuacjach dla nich trudnych