Białystok, 24.08.2018

Fundacja Spe Salvi w Białymstoku w związku z realizacją projektu Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 , zapraszam do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia

Wizaż i stylizacja dla jednej osoby, którego program będzie obejmował:

– wizaż – minimum 40h

– elementy kosmetyki stosowanej – minimum 40h

– stylizacja paznokci – minimum 40h

– stylizacja rzęs – minimum 30h

Łączna ilość godzin szkolenia to minimum 150h.

Szkolenie powinno łączyć teorię i praktykę, powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika szkolenia, powinno być zakończone egzaminem wewnętrznym. Uczestnik powinien otrzymać stosowne zaświadczenie/certyfikat MEN. Szkolenie powinno zostać zrealizowane nie później niż do 30.09.2018r.

Koszt szkolenia powinien obejmować:

– koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia

– koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego

– koszt materiałów szkoleniowych dla uczestnika

Przygotowana oferta powinna zawierać:

– szczegółowy opis programu szkolenia wraz z podziałem godzinowym przeznaczonym na poszczególne elementy

– Łączną ilość godzin szkolenia

– cenę kursu (cena zawiera materiały dla uczestnika, koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia, koszt egzaminów wewnętrznych, koszt wydania stosowanych zaświadczeń MEN

– harmonogram, zawierający przynajmniej datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz planowaną liczbę dni szkoleniowych, dzienną ilość godzin szkolenia

Przygotowaną ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres Fundacji: spesalvi2016@gmail.com  do dnia  29.08.18 do godziny 12.

Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów  z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia, czyli kursu Wizaż i stylizacja (z elementami wizażu, kosmetyki stosowanej, stylizacji rzęs i paznokci) tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizowali należycie co najmniej 1 usługę szkoleniową z zakresu Wizażu i stylizacji.

–  Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Fundacją Spe Salvi) ani z Partnerem Projektu ( Tomasz Piasecki Artsteel, ul. Dzieci Zamojszczyzny 18, 20 – 811 Lublin) lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta/ki.

Warunki udziału będą sprawdzone przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia Wizaż i stylizacja.

Ilość uczestników szkolenia do momentu podpisania umowy może ulec zwiększeniu ze względu na ciągle prowadzoną rekrutację do projektu.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Justyna Makowska

koordynator projektu

tel. 693078761

24.08.18 Justyna Makowska – koordynator projektu