W ramach realizacji „Zadania Nr 1 Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku” umieszczamy wzory pism, które mogą okazać się przydatne, a które to pisma były opracowywane w ramach warsztatu pisania pism procesowych.

Pozew o alimenty

pozew o rozwód

Wniosek o nabycie praw do spadku

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez Miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.