STATUT FUNDACJI „SPE SALVI”

Tekst jednolity

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 • 1.
 1. Fundacja „Spe Salvi” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja działa w oparciu o etykę chrześcijańską i promuje chrześcijańskie wartości.

 

 • 2.
 1. Siedzibą Fundacji jest Białystok.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 3.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja posiada numery REGON i NIP.
 3. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 4.

Celami Fundacji są:

 1. psychoterapia i promocja zdrowia psychicznego,
 2. ochrona zdrowia,
 3. diagnostyka psychologiczna dzieci i osób dorosłych,
 4. praca wychowawcza wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży,
 7. działalność na rzecz rozwoju naukowego,
 8. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób,
 9. działalność na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością,
 10. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 11. działalność na rzecz rodziny, w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 12. promocja i wspieranie wolontariatu,
 13. działalność charytatywno-opiekuńcza oraz oświatowa, w tym prowadzenie domów opieki społecznej oraz senioralnej,
 14. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
 15. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 16. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz edukacja prawna,
 17. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
 18. świadczenie pomocy prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wymagającym pomocy prawnej, będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 19. prowadzenie oraz popularyzacja idei mediacji, w szczególności mediacji rodzinnej i społecznej,
 20. działalność kulturalna, w szczególności promocja sztuki polskiej w kraju i za granicą, aktywizacja kulturalna społeczeństwa lokalnego i propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w sztuce i kulturze,
 21. działalność pożytku publicznego w sferze rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin,
 22. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
 23. upowszechnienie partycypacji społecznej,
 24. działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych,
 25. działalność na rzecz osób starszych, w szczególności: aktywizacja społeczna oraz integracja osób starszych, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, działania edukacyjne, terapeutyczne, wspomagające rozwój seniorów,
 26. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa,
 27. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 28. organizowanie prac społecznie użytecznych,
 29. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych,
 30. prowadzenie badań i upowszechnianie wyników w zakresie rozstrzygania problemów społecznych,
 31. współdziałanie z innymi instytucjami publicznymi lub prywatnymi w zakresie realizacji celów wymienionych w paragrafie 4 pkt 1 do 30.

 

 • 5
 1. Działalność Fundacji skierowana jest do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.
 2. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych służących do realizacji celów wymienionych w § 4;
  2. podejmowanie działań realizujących cele określone w § 4;
  3. prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i mediacji;
  4. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji;
  5. realizowanie projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł publicznych;
  6. organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia i opieki, w tym domów opieki społecznej oraz senioralnej;
  7. organizowanie różnych form wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  8. organizowanie różnych form wypoczynku i opieki dla osób starszych.
 3. Fundacja działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 4, prowadzi nieodpłatnie.
 4. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
 5. a) sprzedaż towarów i usług wytworzonych przez osoby objęte wsparciem Fundacji,
 6. b) sprzedaż przedmiotów darowizny,
 7. c) prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów,
 8. d) udzielanie pomocy osobom przebywającym w zakładach karnych oraz opuszczających te zakłady (pomoc postpenitencjarna),
 9. e) organizację różnych form spędzania wolnego czasu (kolonie, półkolonie, wyjazdy, wycieczki),
 10. f) organizację wystaw, wernisaży, koncertów, festynów, spektakli,
 11. g) prowadzenie ogrzewalni, noclegowni, świetlic, ośrodków resocjalizacyjnych, mieszkań chronionych, w tym wspomagających i treningowych,
 12. h) działalność poradniczą oraz terapeutyczną na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 13. i) opracowywanie i upowszechnianie metod oraz standardów w zakresie świadczenia pomocy osobom wykluczonym społecznie, dotkniętych niepełnosprawnością, uzależnieniem, bezrobociem, bezdomnością,
 14. j) organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich stan zdrowia.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 6.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie l.200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych oraz dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, z darowizn, a także inne środki finansowe i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

 • 7.
 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych osób fizycznych,
 • działalności gospodarczej oraz działalności wykonywanej odpłatnie,
 • przychody ze zbiórek i imprez okolicznościowych,
 • przychody z dotacji budżetowych oraz innych funduszy celowych,
 • odsetki od środków własnych Fundacji ulokowanych na rachunkach bankowych,
 • inne środki majątkowe,
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Fundacja nie może:
  • udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby  bliskie),
  • przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywać majątek na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  • dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza i odpłatna Fundacji

 

 • 8.
 1. W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, działalność gospodarczą.
 2. Zarząd Fundacji określa przedmiot działalności gospodarczej, jego zakres i czas prowadzenia.
 3. Za zgodą Rady Zarząd może wyodrębniać jednostki organizacyjne, których zadaniem będzie wykonywanie określonych zadań Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji, po uzyskaniu zgody Rady, ustala statut lub regulamin wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, w którym określa:
  1. nazwę i siedzibę jednostki;
  2. zakres jej zadań;
  3. strukturę wewnętrzną;
  4. zasady udzielania świadczeń odpłatnie lub nieodpłatnie;
  5. inne aspekty działalności, które uzna za istotne.
 5. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje kierowników wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, zawiera z nimi stosowne umowy i może także udzielić im pełnomocnictw, niezbędnych do prowadzenia danej jednostki organizacyjnej.
 6. Rada i Zarząd Fundacji w zakresie swoich kompetencji sprawują kontrolę nad działalnością wyodrębnionych jednostek organizacyjnych.
 7. Za zgodą Rady Zarząd Fundacji może likwidować albo łączyć wyodrębnione jednostki organizacyjn

 

 • 9.
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział V. Władze Fundacji

 

 • 10.

Władzami Fundacji są:

 1. Rada;
 2. Zarząd.

 

 • 11.
 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada składa się od trzech do dziewięciu osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybranych przez Radę.
 3. Członków Rady powołuje samodzielnie Rada na pięcioletnią kadencję. Kadencja Rady kończy się w piątym roku kalendarzowym sprawowania funkcji z dniem powołania przez Radę nowych członków na nową kadencję.
 4. Kadencja Rady kończy się dla wszystkich jej członków równocześnie. Dla uzupełnienia składu Rady mogą być powoływani jego członkowie na okres do końca kadencji uprzednio powoływanych członków Rady.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może w każdym czasie odwołać członka Rady i przez to pozbawić go członkostwa w Radzie.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Przewodniczącemu Rady,
 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. śmierci członka Rady,
 4. odwołania przez Radę z funkcji.
 1. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, nie mogą też pozostawać z członkami zarządu w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia w Fundac
 2. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

 • 12.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w tym kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji, z zastrzeżeniem wynikającym z § 19 (paragrafu dziewiętnastego) statutu.
 6. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. uchwalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 9. wyrażanie zgody na treść regulaminów (statutów) wewnętrznych przedłożonych przez Zarząd, z wyjątkiem, regulaminów z zakresu prawa p

 

 • 13.
 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Jeśli statut nie stanowi inaczej Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku Jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 6. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Rady powinno być dokonywane w sposób zwyczajowo w fundacji przyjęty (m.in. poprzez e-maila, kontakt telefoniczny, sms itp.) w terminie co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
 7. Jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Rada może podejmować uchwały w obecności przynajmniej połowy jej członków, jeżeli pozostali członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad.
 8. W razie przemijającej przeszkody w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady.

 

 • 14.
 1. Zarząd składa się z minimum 3 członków, w tym Prezesa i co najmniej 1 Wiceprezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję przez Radę.
 2. Kadencja Zarządu kończy się w piątym roku kalendarzowym sprawowania funkcji z dniem powołania przez Radę członków Zarządu na nową kadencję.
 3. Kadencja Zarządu kończy się dla wszystkich jej członków równocześ Dla uzupełnienia składu Zarządu mogą być powoływani jego członkowie na okres do końca kadencji uprzednio powoływanych członków Zarządu
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję:
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu,
  4. odwołania przez Radę z funkcji członka Zarządu.
 6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę, przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów w obecności co najmniej polowy członków Rad

 

 • 15.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych Fundacji,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. składanie Radzie wniosków z zakresu spraw, które należą do jej kompetencji albo wymagają jej zgody,
 8. nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji;
 9. tworzenie za zgodą Rady wyodrębnionych jednostek organizacyjnych, ustalanie ich statutów i regulaminów, powoływanie i odwoływanie ich kierowników.
 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fun

 

 • 16.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę pot
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes zawiadamiając o terminie i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym spotkanie
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 

 • 17.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Jeżeli czynność prawna przekracza dziesięciokrotną wartość przeciętnego wynagrodzenia narodowego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.) oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes i Wiceprezes działający łącznie, Prezes i inny członek zarządu działający łącznie, Wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie.

 

 • 18.
 1. Rada i Zarząd, w zakresie swoich kompetencji, mogą powoływać komisje, jako ciała doradcze i opiniujące, działające odpowiednio przy Radzie lub Zarządzie.
 2. W  skład  komisji  powinny  wchodzić  osoby  posiadające  wiedzę  i doświadczenie w określonej dziedzinie.
 3. Organ powołujący komisję określa jej nazwę, zakres działania, skład osobowy, okres, na jaki komisja została powołana i ewentualnie regulamin jej funkcjonowania.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

 • 19.

Zmian  statutu  dokonuje  Rada  bezwzględną  większością  głosów.

 • 20.
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją uchwałę podejmuje Rada bezwzględną większością głosów.

 

 • 21.
 1. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz innych instytucji publicznych lub prywatnych, w tym fundacji i stowarzyszeń, wskazanych przez Zarząd.

 

 • 22.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.