Zadanie publiczne 2019r.:
„Złota Rączka 2019”
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

 

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „ZŁOTA RĄCZKA 2019”
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z usług naprawczych w ramach realizowanego projektu o nazwie „Złota Rączka 2019” dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Białegostoku (zleceniodawca).
2. Wykonawcą usług naprawczych będzie pracownik tzw. „Złota Rączka” zatrudniony przez Fundację Spe Salvi (zleceniobiorca) na okres trwania projektu.
3. Program skierowany jest do tzw. seniorów tj. osób, które w chwili zgłoszenia zapotrzebowania na usługi naprawcze ukończyli co najmniej 65 lat, przede wszystkim mieszkających samotnie (prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe), dysponujących niskimi dochodami, niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych zamieszkujących na terenie Miasta Białegostoku.
4. Celem programu jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych, niewymagających wiedzy specjalistycznej ani kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dokumentami i uprawnieniami, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, z wyłączeniem miejsc poza obszarem miejsca lokalu mieszkalnego takich jak piwnice, garaże, ogrody, balkony itp.
5. Każda z osób dzwoniących bądź przychodzących do biura fundacji w celu zgłoszenia usterki zobligowania jest do zapoznania się z Regulaminem projektu. Zgłoszenie żądania naprawy po zapoznaniu się z Regulaminem projektu oznacza jego akceptację, co osoba zgłaszająca potwierdza na piśmie.
§2
Usługi oferowane w ramach projektu
1. W ramach projektu świadczone będą bezpłatne usługi naprawcze spełniające następujące kryteria:
a) niewymagające natychmiastowej interwencji,
b) drobne naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. przez wspólnotę mieszkaniową, administrację budynku itp.
Zadanie publiczne 2019r.:
„Złota Rączka 2019”
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku
2. Rodzaje usług wykonywanych w ramach projektu:
– montaż lub naprawa: klamek, zamków, łańcuszków drzwiowych, zawiasów drzwi i szafek,
– przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, rolet, suszarek łazienkowych,
– naprawę listwy przypodłogowej,
– regulację drzwi, okien,
– sklejanie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli,
– wymianę żarówek,
– montaż żyrandola,
– wymianę uszczelek w przeciekających kranach,
– wymianę baterii sanitarnych,
– wymianę pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych,
– wymianę wężyków, syfonu, spłuczki,
– montaż lub wymianę deski sedesowej,
– przetkanie odpływów,
– uszczelnienie silikonem przecieków przy wannie, brodziku, umywalce,
– inne drobne czynności naprawcze.
3. Decyzję dotyczącą zakwalifikowania naprawy u seniora do wykonania usługi podejmie konsultant zatrudniony przez Fundację Spe Salvi, jednak zastrzega się możliwość odmówienia wykonania usługi, jeżeli przybyły pracownik tzw. „Złota Rączka” stwierdzi niezgodność z wcześniej podawanymi informacjami w formularzu zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W celu usunięcia usterki możliwa jest więcej niż jedna wizyta „Złotej Rączki” w miejscu podanym przez osobę zgłaszającą usterkę. Pierwsza wizyta stanowić może wstępne oględziny (czy usterka jest możliwa do usunięcia w ramach realizowanego projektu, wycena niezbędnych materiałów do naprawy, zakup niezbędnych materiałów), natomiast druga wizyta – usunięcie usterki.
5. W sytuacji braku możliwości naprawy lub gdy zakres czynności wykracza poza kryteria prac naprawczych zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi.
Zadanie publiczne 2019r.:
„Złota Rączka 2019”
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku
6. Pracownik wykonujący naprawę „Złota Rączka” będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem oraz podpisem prezesa Fundacji Spe Salvi.
7. Naprawy w miejscu zamieszkania wykonywane będą w godzinach 8.00 – 18.00.
8. W ramach realizacji zadania zapewnia się bezpłatnie materiały niezbędne do wykonania usługi, których zakup nie może przekroczyć 70,00 zł brutto.
§3
Zasady przyjmowania zgłoszeń
1. Zgłoszenia usług naprawczych przyjmowane będą telefonicznie przez konsultanta w godzinach 9.00 – 13.00, tel. 578 – 733 – 659 lub osobiście od poniedziałku do piątku w siedzibie Fundacji Spe Salvi przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku, w godzinach od 9.00 – 13.00.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie wypełnia formularz zgłoszenia usterki do naprawy w ramach projektu „Złota Rączka 2019” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Umówienie terminu wizyty nastąpi po wstępnej weryfikacji zgłoszenia i ponownym telefonicznym kontakcie pracownika z seniorem. O terminie wizyty decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Przyjęcie zgłoszenia wymaga podania rodzaju usterki, danych kontaktowych, a także wieku, opisania krótko sytuacji życiowej (niskie dochody, niepełnosprawność, choroba, ilość członków gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania). Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem obligatoryjnym do dalszego zakwalifikowania się do wzięcia udziału w projekcie. Odmowa przez osobę zgłaszającą się podania, którejkolwiek z w/w żądanych informacji, oznaczać będzie odmowę na wzięcie udziału w projekcie.
4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi uczestnik projektu jest zobowiązany do podpisania klauzuli informacyjnej oraz wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych przez Fundację Spe Salvi w celu realizacji projektu.
5. Ponowny udział w projekcie jest możliwy po upływie jednego miesiąca, licząc od ostatnio wykonanej usługi w miejscu zamieszkania seniora. Jeden senior może skorzystać z usługi maksymalnie 3 razy w trakcie realizacji zadania.
Zadanie publiczne 2019r.:
„Złota Rączka 2019”
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku
6. Osoby, które zostały zakwalifikowane do niniejszego projektu, a nie zastano ich w miejscu zamieszkania w dniu realizacji usługi naprawczej, nie będą umawiane po raz drugi, z wyjątkiem nieobecności z ważnych, usprawiedliwionych przyczyn, o których zostanie poinformowany zleceniobiorca.
7. Miasto Białystok i Fundacja Spe Salvi nie ponoszą odpowiedzialności za wpuszczenie osób nieuprawnionych do wykonania naprawy.